การเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น

ก่อนการขอวีซ่าเชงเก้นเราควรเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า มาดูกันว่าเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้าง

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ บางประเทศสามารถปริ้นท์ออกมากรอกได้ แต่บางประเทศก็จะให้กรอกแบบออนไลน์ ควรศึกษาขอมูลให้ดีก่อนที่จะทำการขอวีซ่า
  2. พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องเป็นพาสปอร์ตฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีอะไรบดบังใบหน้าและดวงตา (ยกเว้นแว่นสายตา) ฉากหลังสีขาว โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน บางประเทศอาจมีเงื่อนไขที่เข้มงวด ควรศึกษาให้ดีก่อนจะขอวีซ่าทุกครั้ง
  4. สำเนาเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น และอย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  5. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  6. เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท หรือมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยว
  7. ประกันการเดินทาง ต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร และต้องทำกับบริษัทประกันที่สถานทูตให้การรับรองด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
  8. เอกสารสำเนาการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากไทยไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้น และเดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับโรงแรมต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เช่นกัน
  9. แผนการเดินทาง ควรเป็นภาษาอังกฤษและบอกการเดินทางอย่างละเอียด ว่าจะมีการเดินทางเข้าหรือออก ประเทศไหนวันไหนบ้าง โดยเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร ยิ่งละเอียดยิ่งดี ในที่นี้อาจรวมไปถึงใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟหรือรถเช่าที่ใช้เดินทางเป็นหลักด้วย
  10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า อย่าลืมเตรียมเงินสำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ประมาณ 60 ยูโร หรือ 2,050 บาท (ขึ้นอยู่กับเรทเงินในตอนนั้น)

สำหรับการขอวีซ่ากับบางสถานทูตอาจต้องใช้เอกสารและรายละเอียดมากกว่าที่กล่าวมาด้านบน ควรศึกษากับเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูตโดยตรงทุกครั้งก่อนไปยื่นขอวีซ่า

tumvisa.com ให้คำปรึกษาการทำวีซ่าทุกประเภท พร้อมทีมงานประสบการณ์กว่า20ปี ให้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แปลเอกสารเดินทาง บริการ: วีซ่าอังกฤษ,อเมริกา, ออสเตรเลียม,แคนาดา, และกลุ่มประเทศเชงเก้น

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.ga-adventures.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad/
Twitter