ก่อนการขอวีซ่าเชงเก้นเราควรเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า มาดูกันว่าเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้าง แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ บางประเทศสามารถปริ้นท์ออกมากรอกได้ แต่บางประเทศก็จะให้กรอกแบบออนไลน์ ควรศึกษาขอมูลให้ดีก่อนที่จะทำการขอวีซ่า พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องเป็นพาสปอร์ตฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีอะไรบดบังใบหน้าและดวงตา (ยกเว้นแว่นสายตา) ฉากหลังสีขาว โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน บางประเทศอาจมีเงื่อนไขที่เข้มงวด ควรศึกษาให้ดีก่อนจะขอวีซ่าทุกครั้ง สำเนาเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น และอย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท หรือมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยว…